Общи Условия

Настоящите общи условия представляват правно съглашение между Вас лично и Живей в баланс ЕООД

ПРЕДМЕТ И ПРАВНО ЗНАЧЕНИЕ

Чл. 1 (1) Настоящите Общи условия са приети от Живей в баланс ЕООД  (наричано по-долу само “Доставчик”) на основание чл. 16 от Закона за задълженията и договорите и чл. 298 от Търговския закон и уреждат: условията за ползване на уебсайта ladyscorpio.net (наричан по-долу само “Сайт”) от  Ползвателите на предлаганите от него стоки/услуги; 

 • условията, реда и начина за сключване на договори за покупко-продажба между Доставчика и Ползвателите на Сайта;
 • правата и задълженията на Доставчика и на съответните Ползватели по сключените помежду им договори за покупко-продажба, включително, сроковете и начините за доставка на поръчаните стоки/услуги, тяхното плащане и получаване, условията и реда за предявяване на рекламации и връщане на закупени стоки/услуги.
  (2) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите на Сайта е задължително условие за сключването на договор за покупко-продажба между Доставчика и съответния Ползвател и за извършването на доставка на поръчаните стоки/услуги.
  (3) Доставчикът има право, но не е задължен да влиза в правоотношения и да извършва доставки спрямо Ползватели, които не са приели настоящите Общи условия. 
  (4) Приемането на настоящите Общи условия от Ползвателите се извършва чрез маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия ” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на поръчка от Ползвател със статут на “нерегистриран клиент” на Сайта и след като Ползвателят е въвел изискваните от тези процедури лични данни. 

(5) С приемането на общите условия, Ползвателят декларира, че е запознат с условията на предоставената услуга и ги приема. С приемането на общите условия, Ползвателят декларира също, че приема на собствена отговорност възможните резултати от обучението, курса, семинара или консултацията. 

(6) Общите условия са публикувани на видно място на Сайта и са достояние на всеки посетител. 
(7) Публикуването на стоки/услуги на Сайта се счита за публична покана за отправяне на съответно предложение до Доставчика за сключване на договор за покупко-продажба по смисъла на чл. 290, ал. 1 от Търговския закон. 

(8) Маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия” в рамките на процедурата по регистрация или на подаване на Заявка от Ползвател на Сайта създава необорима презумпция, че: (а) Ползвателят се е запознал с Общите условия, преди да ги приеме и че приема същите. С маркирането на полето (чекбокса) “ Запознах се с политика на поверителност и Общите условия.” Ползвателят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема. 
Ползвателят е отправил предложение (оферта) за сключване на договор/договори за покупко-продажба от разстояние (В случай, че Ползвателят има качеството на “потребител” по смисъла на Закона за защита на потребителите). 

ІІ. ДАННИ ЗА Живей в баланс ЕООД

Чл. 2. Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите: 

 1. Наименование на Доставчика:Живей в баланс ЕООД:
 2. Седалище и адрес на управление: България, Област Варна, гр. Суворово
 3. Адрес за упражняване на дейността и гр. Сувороро, ул. Шипка 15
 4. Данни за кореспонденция: България, гр. Сувороро, ул. Шипка 15
 5. Вписване в публични регистри: ЕИК 206818255 (Търговски регистър към Агенция по вписванията)
   

III. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА САЙТА 

Чл. 3. Сайтът e  достъпен в Интернет на адрес ladyscorpio.net, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите на Сайта стоки/услуги, включително следното: 

 • Да изпратят Заявка за услуга от Сайта 
 • Да преглеждат стоки/услугите, техните характеристики, цени и условия за доставка; 
 • Да сключват договори за покупко-продажба и доставка на стоки/услугите, предлагани от Сайта;
 • При заплащане от страна на Потребителя на цената на поръчана от сайта услуга с банков превод по посочената сметка на фирмата
 •  Потребителят е длъжен да се запознае и съгласи с Общите условия за използване на услуги като
  приеме  Общите условия за използване  чрез маркирането на полето (чекбокса) “Запознах се с политика на поверителност и Общите условия”, с което Ползвателят декларира, че е запознат с тях и ги приема. 
 • Да получават информация за нови стоки/услуги, предлагани от Сайта;

Възнаграждението е в размер на цената, обявена от Доставчика на адреса на Сайта в Интернет, при условие, че Доставчикът е потвърдил поръчката на Ползвателя при условията на чл. 9, ал. 7 във връзка с чл. 10 от настоящите Общи условия. 
Доставчикът има право да променя едностранно посочените на Сайта цени, като промяната на цените има сила само за договори, сключени след нейното обявяване на Сайта. 
Цените по ал. 4 не включват транспортните разходи по доставката, които се начисляват и заплащат от Ползвателя в допълнение към посочените цени. 
За разходите по доставката на поръчаните стоки/услуги можете да се информирате от достачика, който сте избрали.

Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума при положение, че услугата е извършена и му е предоставена, а именно след приключване на съответното събитие, семинар, курс, обучение, кнсултация – предмет на договора. 

Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него сума за дигитални продукти, до които му е предоставен достъп – уебинари, онлайн курсове и други дигитални продукти. 
Отправената от Доставчика чрез Сайта публична покана съгласно чл. 290, ал. 1 от ТЗ е валидна до изчерпване на количествата от съответната стока. 

Чл. 6. (1) Ползвателят и Доставчикът се съгласяват, че всички изявления помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба могат да бъдат извършвани по електронен и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия. 
 

 1. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА

Чл. 8. Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба относно предлаганите от Доставчика стоки/услуги в Сайта. 

Чл. 9. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура: 
(1) Извършване на Заявка в сайта чрез попълване на формата, изпращане на имейл или телефонно обаждане.

(2) Избиране на една или повече от предлаганите стоки/услуги на Сайта и добавянето им към списък със стоки/услуги за покупка. 

(3) Избор на стоки/услуги от списъка на стоки/услуги за покупка, за които да бъде сключен договор за покупко-продажба. 

(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката. 
(5) Избор на способ за извършване на доставката, ако има такъв. 

(6) Потвърждение на поръчката, което има правното значение на оферта от Ползвателя до Доставчика/Партньора по телефона

(7) Приемане на офертата на Ползвателя чрез изрично електронно изявление на Доставчика. За избягване на съмнение, с приемането на настоящите Общи условия Ползвателите се съгласяват, че Доставчикът има право да откаже потвърждение на поръчката и доставката на съответната стока в следните случаи: 
1. Съответните поръчани от Ползвателите стоки/услуги не са налични при Доставчика към момента на обработването на съответната поръчка от Доставчика или са били предназначени за доставка по по-рано обработени поръчки; 

 1. В резултат на грешка при въвеждането на информация на Сайта, технически проблем или неоторизирана намеса в информационната система на Доставчика, цената, по която е направена съответната поръчка е по-ниска от пазарните цени за стоки/услуги от същия или подобен вид с повече от 10 (десет) на сто и/или е в съществено несъответствие с обявените на Сайта общи параметри за намаления на стоки/услуги или за промоционални условия за продажба.
 2. СКЛЮЧВАНЕ, СЪДЪРЖАНИЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл. 10. (1) Договорът за покупко-продажба между Доставчика и Потребителя се счита сключен в момента, в който Доставчикът потвърди чрез електронно съобщение до Ползвателя поръчката на Ползвателя като посочи в потвърждението номера на поръчката и номера на товарителницата за изпращане на съответната стока на посочения от Ползвателя адрес, ако е наличен начин за доставка. Потвърждението на поръчката се изпраща на електронния адрес, посочен от Ползвателя при регистрацията му като клиент, респективно – при подаването на поръчката. Потвърждаването на поръчката чрез посочване на номера на товарителницата за изпращане на съответната стока има правното значение на приемане на офертата, отправена от Ползвателя съгласно чл. 290 от Търговския закон. 

(2) Сключените договори за покупко-продажба се съхраняват в базата данни на Доставчика. При поискване от Ползвателя Доставчикът предоставя сключения договор за покупко-продажба на посочения при регистрацията на Ползвателя електронен адрес. Конкретните параметри на всяка подадена до Доставчика поръчка за покупка са достъпни от клиентския акаунт на Ползвателя. 

(3) Правата на Ползвателите във връзка с доставените стоки/услуги се упражняват отделно за всеки договор за покупко-продажба. Упражняването на права във връзка с доставена стока не засяга и няма действие по отношение на договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги. В случай че Ползвателят има качеството на потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, упражняването на право на отказ от договора за покупко-продажба на определена стока не засяга договорите за покупко-продажба на другите стоки/услуги, доставени на потребителя. 
Чл. 11. При упражняване на правата по договора за покупко-продажба Ползвателят е задължен да посочва точно и недвусмислено договора и стоката, по отношение, на които упражнява правата. 

(2) Авансовото плащане се извършва по банков път, по посочена в потвърждението на поръчката банкова сметка на Доставчика. Авансовото плащане може да бъде извършено и чрез банкова карта на Ползвателя. 

(3) Поръчаната стока може да бъде получена само от: 

– купувача – съответно индивидуализиран според данните от клиентския акаунт или съответната поръчка за покупка; 

– лице, овластено от купувача да получи стоката със самата поръчка; 
– лице, което е изрично овластено от купувача да получи стоката с надлежно писмено пълномощно; 
– лице, което изрично потвърди автентичността и идентичността на поръчаната стока и се съгласи да я заплати в брой от името на купувача. 

В случай че на посочения в поръчката адрес не бъде намерено лице по ал. 4 в срока за изпълнение на доставката или не бъде осигурен достъп и условия за предаване на стоката в този срок, Доставчикът се освобождава от задължението си да достави стоката, предмет на поръчката за покупка. 

(6) В случай че Ползвателят потвърди желанието си да получи поръчаната стока и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, той поема за своя сметка разходите по допълнителната доставка. Разходите за втората доставка се заплащат при получаване на стоката, едновременно с общата сума за поръчката и първата доставка. 

(7) При приемането на стоката лицето по ал. 4 подписва документ, удостоверяващ получаването на доставката. 

(8) Доставчикът не издава и не праща фактури за покупки или други плащания, свързани с покупки на стоки/услуги и/или услуги, предлагани от Партньорите, които имат задължението да правят това съгласно действащото българско законодателство. 

VII. ОСОБЕНИ КЛАУЗИ, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ СПРЯМО ЛИЦА, КОИТО ИМАТ КАЧЕСТВОТО ПОТРЕБИТЕЛ ПО СМИСЪЛА НА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 

Чл. 13. Правилата на настоящия раздел VII от тези Общи условия се прилагат единствено спрямо Ползватели, за които според данните, посочени за сключване на договора за покупко-продажба може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 97/7/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 1997 година относно защитата на потребителя по отношение на договорите от разстояние (наричани по-долу “Ползватели-потребители”). 

Чл. 14. (1) Основните характеристики на стоки/услугите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всяка стока на Сайта. 

(2) Цената на стоки/услугите с включени всички данъци и такси се определя от Доставчика в профила на всяка стока в Сайта. 

(2) Начините на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите общи условия и информацията, предоставена на Ползвателя-потребител посредством Сайта. 

(3) Информацията, предоставяна на Ползвателите-потребители по този член е актуална към момента на визуализацията й на Сайта преди сключването на договора за покупко-продажба. 

Чл. 15. (1) Ползвателят-потребител се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки/услуги и тяхната доставка. 

Чл. 16. (1) Ползвателят-потребител има право да се откаже от договора от разстояние или от договора извън търговския обект, без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка и без да заплаща каквито и да е разходи, с изключение на разходите, предвидени в чл. 54, ал. 3 и чл. 55 от ЗЗП, в 14-дневен срок, считано от датата на: 
1. сключване на договора – при договор за услуги, но не по-късно от 15 /петнадесет/ дневен срок преди датата на извършване на услугата. Ползвателят-потребител не може да се откаже от договора и да претендира връщане на платената от него цена при положение, че услугата е извършена и му е предоставена; 

 1. приемане на стоки от потребителя или от трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя – при договор за продажба, или:

а) когато потребителят е поръчал много стоки с една поръчка, които се доставят отделно, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната стока; 

б) при доставка на стока, която се състои от множество партиди или части, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на последната партида или част; 

в) при договори за редовна доставка на стоки, която се извършва през определен период от време, считано от датата, на която потребителят или трето лице, различно от превозвача и посочено от потребителя, приемане на първата стока; 
Към настоящите Общи условия, като Приложение № 1, са приложени Стандартни указания за упражняване на правото на отказ, съгласно чл. 47, ал. 4 от ЗЗП. 

(2) Правото на отказ по ал. 1 не се прилага в следните случаи: 
• за доставка на стоки/услуги, изработени съобразно изискванията на Ползвателя-потребител или по негова индивидуална поръчка; 

 • за доставка на стоки/услуги, които поради своето естество не могат да бъдат върнати;
  • за доставка на аудио- и видеозаписи или програмни продукти, разпечатани от потребителя;
  • за доставка на дигитални продукти; 

(3) Когато Доставчикът не е изпълнил задълженията си за предоставяне на информация, определени в чл. 54 от Закона за защита на потребителите, Ползвателят-потребител има право да се откаже от сключения договор в срок три месеца, считано от датата на получаване на стоката. Когато информацията по тази алинея е предоставена на Ползвателя-потребител в рамките на срока за отказ, същият започва да тече от датата на предоставянето й. 

(4) Когато Ползвателят-потребител иска да се откаже от договора от разстояние, той информира Доставчика за решението си преди изтичането на срока по ал. 1 на този член. За да упражни правото си на отказ, Ползвателят-потребител може да използва стандартен формуляр за отказ или да заяви недвусмислено писмено по друг начин решението си да се откаже от договора. Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от договора, ако е изпратил съобщение на Доставчика за упражняване на правото си на отказ преди изтичането на срока по ал. 1. 

(5) В случай че Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ по ал. 1, Доставчикът е задължен да му възстанови в пълен размер платените суми не по-късно от 14 календарни дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е упражнил правото си на отказ от сключения договор. При упражнено от Ползвателя-потребител право на отказ от договора се прилагат и следните правила: 

 1. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоки/услугите, когато Ползвателят-потребител изрично е избрал начин на доставяне на стоки/услугите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.
  2. Доставчикът има право да задържи плащането на сумите на Ползвателя-потребител по настоящата ал. 5, докато не получи стоки/услугите или докато Ползвателя-потребител не представи доказателство, че е изпратил стоки/услугите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.
 2. Ползвателят-потребител трябва да изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика или на упълномощено от него лице без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която Ползвателят-потребител е съобщил на Доставчика за решението си да се откаже от договора. Крайният срок се смята за спазен, ако Ползвателят-потребител изпрати или предаде стоки/услугите обратно на Доставчика преди изтичането на 14-дневния срок.
 3. При упражнено право на отказ от договора Ползвателят-потребител заплаща само преките разходи за връщането на стоки/услугите.

(6) Ползвателят-потребител се задължава да съхранява получените от Доставчика стоки/услуги, тяхното качество и безопасност по време на срока по ал. 5. 

(7) При несъответствие на стоката с договора за продажба Ползвателят-потребител има право да предяви рекламация, като поиска от Доставчика да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. 

чл. 16а. Възстановяването на сума при отказ от договора от Доставчика, съгласно чл. 16 се осъществява по следния начин: 

 1. 100%  от стойността на продукта се възстановява чрез издаване на код с валидност от 6 месеца, който може да бъде използван за закупуване на други продукти от сайта по желание и избор на потребителят, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред, с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите условия 
 2. 50% от стойността на продукта се възстановява по издаване на код с валидност от 6 месеца, който може да бъде използван за закупуване на други продукти от сайта по желание и избор на потребителят , ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред , с изкл. на случаите, посочени в чл. 16, ал.2 от Общите условия 
 3. Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен 2 дни преди датата на събитието. 
 4. В останалите случаи се прилагат разпоредбите на чл. 16. 
 5. В случай на отказ от закупен продукт, потребителят има право на възстановяване на заплатената сума чрез издаване на ваучер съгласно условията на т.1 и т.2 от чл.16а. В случай, че Ползвателят-потребител желае възстановяване на сумата по банков път следва да се свърже с контактния център на сайта. 

Чл. 17. (1) Срокът на доставка на стоката е определен за всяка стока поотделно при сключване на договора с Ползвателя-потребител чрез Сайта. 

(2) В случай че Ползвателят-потребител и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоки/услугите е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката чрез Сайта. 

(3) Ако Доставчикът не може да изпълни договора поради това, че не разполага с поръчаните стоки/услуги, той е длъжен да уведоми за това Ползвателя-потребител и да възстанови платените от него суми в срок до 14 работни дни от датата, на която Доставчикът е следвало да изпълни задължението си по договора. 
(4) В случаите по ал. 3 на този член Доставчикът може да достави на Ползвателя-потребител стоки/услуги или услуги със същото качество и цена, когато тази възможност е била изрично предвидена преди сключването на договора или в самия договор. В този случай той уведомява потребителя по ясен и разбираем начин за промяната в изпълнението на договора. 

(5) Когато при условията на ал. 4 Доставчикът изпълни друго вместо дължимото и Ползвателят-потребител упражни правото си на отказ от сключения договор, разходите по връщането на стоки/услугите са за сметка на Доставчика, за което той уведомява Ползвателя-потребител. 

 

Лична консултация 

Чл. 33. (1) Час за онлайн консултация при Lady Scorpio се запазва след предварително заплатена сума.  

(2) След заплащане на определената сума се определя ден и час за извършване на лична консултация 

(3) При неявяване  в уговорения ден и час или отмяна на  часа в същия ден, закупената консултация се счита за изпълнена. Продължителност на консултацията до 1 час и 30 мин.

(4) Личните консултации се считат за индивидуална поръчка съгласно чл.57 ал. 3 от Закона за защита на потребителите 

 Х. Събития  

Чл. 34 Ретриити, семинари и други са  всички събития, които включват в цената си настаняване, изхранване и /или транспорт (самолетен билет или др). 

(1) Възстановяването на сума при отказ от договора за ретриит, се осъществява по следния начин: 

– 100%  от стойността на продукта се възстановява, ако отказът е упражнен 2 седмици преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред и след след удържане на неустойка в размер на 10% от заплатената сума, както и направени разходи за семинара ( резервации, настаняване, капаро към хотел и др).   

– 50% от стойността на продукта се възстановява, ако отказът е упражнен 1 седмица преди датата на провеждане на събитието по надлежния ред и след след удържане на неустойка в размер на 20% от заплатената сума, както и направени разходи за семинара ( резервации, настаняване, капаро към хотел и др).   

– Суми не се възстановяват, ако отказът е упражнен в по-кратък срок от 7 дни преди датата на събитието. 

 1. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Чл. 35. (1) Доставчикът защитава личните данни на Ползвателите, станали известни при попълване на електронната форма за подаване на поръчка за покупка. При спазване на действащото законодателство и клаузите на настоящите Общи условия, Доставчикът може да използва личните данни на Ползвателите единствено и само за целите, предвидени в договора – приемане и изпълнение на поръчки и връзка с Ползвателите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката. Доставчикът гарантира, че въпросните данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Ползвателя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон. 

(2) Потребителският акаунт на конкретен Ползвател може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Ползвателя. 
(3) Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни. 

(4) От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателите, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателите в момента на регистрацията. 
(5) Доставчикът има право да съхранява данни в крайното съобщително устройство на Ползвателя, освен ако последният изрично изрази несъгласието си за това. Несъгласието на Ползвателя може да бъде изразено по всяко време. 

(6) Ползвателят или Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да изпраща по всяко време електронни съобщения към Ползвателя, включително и бюлетин или предложения за покупка на стоки/услуги, докато е налице регистрация на Ползвателя в електронния магазин на Доставчика. 

(7) С приемането на настоящите Общи условия Ползвателят изразява изрично съгласие по смисъла на чл. 6, ал. 1 и ал. 4 от Закона за електронната търговия да получава търговски съобщения по ал. 6 на този член. 

(8) Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, съхранява и обработва данни за поведението на Ползвателя при използването на електронния магазин на Доставчика. 

Чл. 36. (1) Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни. 

XII. ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ 

Чл. 37. (1) Настоящите общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели на Сайта. 
(2) Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези общи условия ще има действие спрямо Ползвателя в един от следните случаи: 
A. след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 14-дневен срок, че ги отхвърля; или 

 1. след публикуването им на сайта на Доставчика и ако Ползвателят не заяви в 14-дневен срок от публикуването им, че ги отхвърля.
 2. с изричното му приемане от Ползвателя чрез профила му в сайта на Доставчика.
  (3) Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменението на тези общи условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Чл. 38. Доставчикът публикува тези общи условия на адрес ladyscorpio.net заедно с всички допълнения и изменения в тях. 

XIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ 

Чл. 39. Настоящите общи условия и договора между Ползвателя и Доставчика се прекратяват в следните случаи: 

– при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора; 

– по взаимно съгласие на страните в писмен вид; 

– при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си; 

– при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи; 
– в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в Сайта. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение; 

Чл. 40. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че Ползвателят използва Сайта в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика в електронната търговия. 

XIV. ОТГОВОРНОСТ 

Чл. 41. Ползвателят се задължава да обезщети и да освободи от отговорност Доставчика при съдебни искове и други претенции на трети лица (независимо дали са основателни или не), за всички щети и разходи (в това число адвокатски хонорари и съдебни разноски), произтичащи от или във връзка с (1) неизпълнение на някое от задълженията по този договор, (2) нарушение на авторски, продуцентски, права на излъчване или други права върху интелектуалната или индустриална собственост, (3) неправомерно прехвърляне на други лица на правата, предоставени на Ползвателя, за срока и при условията на договора и (4) невярно деклариране наличието или отсъствието на качеството потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите. 

Чл. 42. (1) Клиент, закупил участие в уебинар, онлайн курс или консултация, няма право да споделя по какъвто и да е начин предоставените му от организатора линкове, във връзка със закупените от него дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) на трети лица, в противен случай дължи заплащането на десеткратния размер на таксата за участие. 

(2) Организаторът има право да отстранява от участие в уебинар, онлайн курс и/или маратон (през различна платформа),  всеки клиент закупил дигитални продукти (уебинари, онлайн курсове, маратони) , който нарушава забраната за споделяне на линковете с трети лица, като в този случай, заплатената от клиента такса не се възстановява, а организаторът има право освен на десеткратния размер на таксата за участие, да търси и  обезщетение за претърпените от него вреди и пропуснати ползи.  

(3) Клиентът декларира, че е запознат с ограничението за неразпространение на предоставените му от организатора линкове и се задължава да го спазва, както и че, съдържанието в тях е обект на авторско право и подлежи на защита по силата на Закона за авторското право и сродните му права. 

(4) Клиентът е запознат, че за деклариране на неверни данни носи наказателна отговорност по НК. 

Чл. 43. Доставчикът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи. 

Чл. 44. (1) Доставчикът не носи отговорност за вреди, причинени от Ползвателя на трети лица. 
(2) Доставчикът не носи отговорност за времето, през което Сайтът не е достъпен поради непреодолима сила. 

(3) Доставчикът не носи отговорност за вреди от коментари, мнения и публикации под продуктите, новините и статиите в Сайта, включително и за увреждане на здравословното състояние на Ползвателите в резултат на подобни коментари, мнения или публикации. 

Чл. 45. (1) Доставчикът не носи отговорност в случай на преодоляване на мерките за сигурност на техническото оборудване и от това последва загуба на информация, разпространение на информация, достъп до информация, ограничаване на достъп до информация и други сходни последствия. 

(2) Доставчикът не носи отговорност в случай на сключване на договор за покупко-продажба, предоставяне на достъп до информация, загуба или промяна на данни, настъпили вследствие на фалшива легитимация на трето лице, което се представя за Ползвателя, ако от обстоятелствата може да се съди, че това лице е Ползвателят. 

 1. ДРУГИ УСЛОВИЯ

Чл. 46. (1) Ползвателят и Доставчикът се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и тези общи условия. 

(2) Ползвателят и Доставчикът се задължават по време и след изтичане на периода на договора да не правят публично достояние писмена или устна кореспонденция проведена между тях. За публично достояние може да се смята публикуването на кореспонденция в печатни и електронни медии, интернет форуми, лични или публични уеб сайтове и др. 

Чл. 47. За нуждите на настоящите Общи условия, предоставените от Доставчика услуги са семинари, онлайн курсове, обучения, консултации, маратони, уебинари, организиране на събития. 

Чл. 48. В случай на противоречие между тези общи условия и уговорки в специален договор между Доставчика и Ползвателя, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор. 

Чл. 49. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор. 

Чл. 50. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България. 

Чл. 51. Настоящите общи условия са последно изменени на 26.05.2023 г. 

Общи условия за използване на услуги за електронни разплащания през Интернет страницата на  ladyscorpio.net

Настоящите Общи условия на www.natalia.bg регламентират условията за предоставяне на услугата Директно плащане през Интернет страницата на „ladyscorpio.net.“. 
Услугата е достъпна за всички Потребители, като им дава възможност за извършване на онлайн плащания на следните услуги:  астрологична консултация, онлайн курсове и обучения и семинари.
Ч

„www.natalia.bg“ не носи отговорност за грешки при Директно плащане поради некоректно попълнени от Потребителя данни. Банката – издател на картата може да начислява такса за всяка операция с карта. Допълнителна информация може да се получи от банката – издател на картата. За всяко успешно приключено Директно плащане Потребителят получава съобщение с детайли за плащането на е-майл адреса, записан в профила на Потребителя в системата на „www.natalia.bg“. Детайли за всички извършени Директни плащания се запазват в системата на Оператора и могат да бъдат предоставени на Потребителя или трети лица при поискване. 

С приемането на настоящите общи условия Потребителят дава своето изрично и безусловно съгласие да заплаща на „www.ladyscorpio“ цялата дължима такса за съответната услуга чрез сайта.  Цялата информация представена на сайта включително, цени на услугите е валидна единствено и само към момента на представянето и, като „Живей в баланс ЕООД“ си запазва правото по – всяко време да я променя без предупреждение. Отговорност на потребителя е да проверява редовно условията за ползване на сайта, както и представената информация за цени, такси, срокове и т.н, за да е своевременно информиран в случай, че в същите са настъпили някакви промени. При всички случаи промяната има действие занапред и не засяга потвърдени от страна на „ladyscorpio.net“преди извършването услуги. В случай, че е необходимо допълнително одобрение от страна на „ladyscorpio.net“, то следва да бъде дадено, в противен случай независимо от потвърждаване на услугата същата ще бъде считана за невалидна. „ladyscorpio.net“ не носи отговорност за неизпълнение на поръчка в случаите, когато ползвателят е посочил неверни непълни и/или неточни лични данни, включително когато е посочил непълен, неточен или фиктивен емейл адрес.